Dne 26. února se konala výroční členská schůze těrlických včelařů. Jelikož se vždy sejdeme v hojném počtu, scházíme se v sále hasičské zbrojnice v Těrlicku. Na této slavnostní schůzi nás poctili svou návštěvou zástupce obce místopředseda ing Josef Macura, delegace spřátelených organizací z Havířova, Albrechtic, Českého Těšína, Lubna, Kysuckého Nového Mesta, polského Dziengelowa a Ustroně.

vs1

 

Schůzi řídil a slovem provázel místopředseda Josef Sliwka. Po zahájení vystoupil předseda Eduard Galuszka s obsáhlou výroční zprávou. Vyzvedl velmi dobrou spolupráci členů výboru. Doslovně uvedl: Máme velmi dobrý tým, uložené úkoly, plnění termínů a starostlivost o dobrý stav našich včelstev je důkazem, že se naše ZO řadí mezi přední organizace na Karvinsku. Galuszka také uvedl věkové složení organizace. „Máme 65 členů, jejichž věkový průměr je 58 let. Z toho dva do 15 let, čtyři do 25 let, čtyři do 35 let, sedm do 45 let, šest do 55 let, čtrnáct do 65 let, dvacet do 75 let, sedm do 85 let a jedna včelařka nad 85 let. Předseda vyzdvihl příkladnou práci nákazového referenta Jaromíra Skokana. Kladně hodnotil kurzy proběhlé v našem včelařském domu. Ať se jednalo o kurz chovu matek, či kurz pro začínající včelaře, či podzimní kurz obsluhy aerosolového vyvíječe měly kurzy vysokou úroveň i účast včelařů. Rovněž připomněl kladný ohlas širokého okolí na vznik našich webových stránek, prvních v okrese a na dobré úrovni. Dále uvedl, že je v jednání zájezd do Kralovej pri Senci v letních měsících. Termín bude upřesněn. Předseda připomněl, že v loňském roce nás dotovala obec Těrlicko částkou 14000,- Kč.
Ze zprávy pokladní Štěpánky Fukalové a následně předsedy kontrolní a revizní komise Jaroslava Modlitby jsme se dozvěděli, že nebyly shledány žádné nedostatky v hospodaření a plnění plánu činnosti v roce 2010.
V následné řeči jednatel uvedl statistické údaje o členské základně. V Těrlicku je organizováno 65 včelařů a máme zde 4 včelaře neorganizované. Všichni zazmovali celkem 480 včelstev. Oproti roku 2009, kdy bylo zazimováno 402 včelstev je to nárůst značný. V průměru vychází 7,3 včelstev na jednoho organizovaného včelaře a 15.7 včelstva na neorganizovaného včelaře. Dále uvedl, že v loňském roce byli přijati do organizace Jaromír Rychlý, Jiří Kopel, Jan Konieczny, Petr Konieczny, Petr Klimša a Tomáš Novák. Naše řady opustili př. František Mikula a Karel Harvot. Jednatel rovněž seznámil přítomné s plánem činnosti, jenž je uložen v rubrice „O nás“.

Diskuze

V diskuzi předal jako první zdravici ing. Macura, místopředseda OÚ Těrlicko. Ocenil naší ušlechtilou činnost s přínosem pro všechny obyvatele Těrlicka. Přislíbil také finanční podporu našemu spolku.
Za KoŁo Dziengielow hovořil Mgr. Waszut, prezes spolku. Pozval nás na výroční schůzi konanou 19. března. Uvedl, že se tamější včelaři starají o 682 včelstev, průměrně 21 včelstev, dva včelaři hospodaří ve velkém a chovají po 120 včelstvech.
Přítel Jan Macho z Č. Těšína nás seznámil s početními stavy včelstev a včelařů, také vzpomenul vydařený zájezd na včelařskou pouť konanou na Svatém Hostýně.
Zdravici za včelaře z Kysuckého Nového Mesta pronesl ing. Raček, popřál všem přítomným lepší letošní včelařský rok, než rok minulý.
Další diskutující host byl pokladník ze spřáteleného Kola Ustron´.Vyzdvihl naše velmi úzké vztahy v rámci výměny zkušenosti při léčení včelstev a osvětové činnosti.
Přítel Evžen Czyž z ZO Havířov hovořil o velmi dobré spolupráci s Magistrátem města Havířov. Pozval nás na zájezd k ing. Pravdovi a návštěvu jeho včelí farmy.
Ze spřátelené organizace Albrechtice přednesl zdravici a představil členskou základnu předseda ZO př. Wrana.
Předseda okresní organizace ve Frýdku-Místku, př. Jaroslav Kopeček hovořil o úspěšném včelařském kroužku, vedeném při Domu včelařů v Chlebovicích. Pozval nás na Včelařský den, konaný dne 23. července na včelařské stanici Krásná, na úpatí Beskyd.
Jednatel ZO Lubno př. Koval nás obeznámil s členskou základnou a pozval na Kurz chovu matek, jež proběhne v měsíci květnu za účastí odborníků př. Kopečka a Carbola.
Následně předseda ZO Těrlicko Galuszka navrhl dle usnesení výboru navýšení členských příspěvků pro základní organizaci ze 150 na 200 Kč. Tato částka byla schválena.
Jako poslední diskutující vystoupil předseda okresní organizace Karviná a místopředseda Republikového výboru Mgr. Václav Sciskala . Pozdravil přítomné a pochválil za dobrou reprezentaci na IX. Sjezdu ČSV našeho předsedu E. Galuszku. Rovněž přislibil, že bude usilovat o lepší spolupráci RV a základních organizací, taktéž o zkvalitnění časopisu Včelařství.

Na závěr poděkoval předseda ZO za účast na schůzi ,popřál mnoho zdraví a úspěchů při nastávající chovné sezóně.Následovala volná beseda. Schůze skončila v 18,00 hodin.